Απαραίτητα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής τους

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους από τις 15 Ιουλίου έως και την 8η Σεπτεμβρίου 2020, ακολουθώντας τον σύνδεσμο http://techlearn.web.auth.gr/techlearn/el/form/aitisi-gia-to-metaptyhiako-progr

Στην ηλεκτρονική δήλωση θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή (ένα αρχείο σε μορφή zip μέγιστου μεγέθους 25ΜΒ το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους αρχεία σε μορφή pdf) τα ακόλουθα:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.
  2. Απλό φωτοαντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), όπου απαιτείται.
  3. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή επικυρωμένη μετάφραση, όπου απαιτείται. ΠΡΟΣΟΧΗ εάν ο υποψήφιος έχει εκπονήσει διπλωματική εργασία, αυτή θα πρέπει να εμφανίζεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, διαφορετικά θα πρέπει να υπάρχει και ξεχωριστή βεβαίωση από τη γραμματεία η οποία θα υποβληθεί μαζί με την αναλυτική βαθμολογία.
  4. Βιογραφικό σημείωμα. Το βιογραφικό σημείωμα να είναι δομημένο στις εξής ενότητες: α. Προσωπικά στοιχεία, β. Σπουδές, γ. Επιμόρφωση, δ. Ξένες γλώσσες, ε. Επαγγελματική Δραστηριότητα, στ. Ερευνητική Δραστηριότητα (δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες), ζ. Προσωπικά ενδιαφέροντα) (μέγιστος αριθμός λέξεων 2000).
  5. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, επιπέδου Β2), σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π.. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό αποδεικτικό ο/η υποψήφιος/-α υποβάλλει δήλωση μαζί με την αίτηση υποψηφιότητάς του/της σχετικά με τη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί και διενεργείται γραπτή εξέταση (πριν την εξέταση των βασικών θεματικών πεδίων).
  6. Σύντομο σημείωμα (1-2 σελίδες), όπου θα αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι λόγοι συμμετοχής στο ΔΠΜΣ.
  7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.