Καλούνται οι επιτυχόντες/επιτυχούσες αφού αναγνώσουν τον κανονισμό λειτουργίας του ΔΠΜΣ Τεχνολογίες Μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής:
- να υποβάλουν την σχετική αίτηση εγγραφής στο ΔΠΜΣ ως και την Παρασκευή 16/10/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-learntech(at)nured.auth.gr (τίτλος θέματος: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΕΠΙΘΕΤΟ)

-επισυνάπτοντας και σχετική υπεύθυνη δήλωση (μεσω του gov.gr) ότι η διευθυνσή email που θα αποσταλεί η αίτηση,  τους/τις ανήκει.

Προσοχή: Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής.

Επίσης όσοι/όσες καλύπτουν τα οικονομικά κριτήρια, καλουνται παράλληλα να υποβάλλουν και την αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης εως και την Τρίτη 13/10/2020 και ώρα 14.00μ.μ. το αργότερο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-learntech(at)nured.auth.gr. Τις σχετικές αναφορές για την δυνατότητα  απαλλαγής διδάκτρων θα διαβάσετε στα επισυναπτόμενα αρχεία (κανονισμό λειτουργίας και φεκ) και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα βρείτε εντός της αίτησης.

Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών και καθορισμό των υποψηφίων που δικαιούνται απαλλαγής θα ενημερωθείτε για το τρόπο και τον χρόνο καταβολής των διδάκτρων καθώς επίσης και για οποιαδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί να προσκομιστεί.

Έχει σταλεί ενημερωτικό email σας. Όποιος/α δεν έχει λάβει τη σχετική ειδοποίηση στον λογαριασμό του/της παρακαλείτε να επικοινωνήσει με την γραμματεία τηλεφωνικά στο 2310995090 είτε να αποστείλει σχετικό email στο info-learntech(at)nured.auth.gr