ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Τεχνολογίες Μάθησης- Επιστήμες της Αγωγής » πρόκειται να δεχθεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Περιγραφή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Μάθησης- Επιστήμες της Αγωγής» έχει ως αντικείμενο τις Τεχνολογίες Μάθησης. Έχει σχεδιασθεί για να προσφέρει επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου για την δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο χώρο των εκπαιδευτικών εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας όπως και να προάγει την έρευνα στην επιστημονική περιοχή των τεχνολογιών μάθησης.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα. Τα τρία πρώτα αφορούν στην παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση και η αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες κυρίως κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, ενώ ορισμένα μαθήματα ή αναπληρώσεις μαθημάτων μπορεί να γίνονται Σάββατο και Κυριακή.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής όλων των ειδικοτήτων.

Συνέχεια στο επισυναπτόμενο αρχείο